תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

גילוי נאות בדבר איסוף ושימוש של מידע אישי (מדיניות פרטיות) ותנאי השימוש באתר

המידע המובא להלן נכון לאתר זה שבכתובת האינטרנט: www.eshnav-ltd.co.il ו/או לכלל אתרי האינטרנט הקשורים לא.ח. אשנב בע"מ, ח.פ. 513474809 ו/או התאגידים הקשורים אליה (להלן: "החברה"). באתר זה מקום בו נזכרת המילה: "האתר" משמע: אתר זה ו/או כלל אתרי האינטרנט הקשורים לחברה כאמור. כלל האמור להלן לגבי יחיד זכר מיועד גם לנקבה והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כלל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, הינו בבחינת הסכם בין החברה ו/או מי מטעמה לבין הגולש באתר (להלן: "הגולש").

אנו מודים לכם הגולשים על הביקור באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), אשר בבעלות ובניהול החברה. המידע המובא להלן מסביר את אופן התנהלות האתר, איסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי האתר והבחירות שהגולש יכול לעשות לגבי הדרך בה נאספים הנתונים בעת גלישה באתר והשימוש במידע זה. גולש יקר, אנא קח את הזמן לקרוא את המידע המובא להלן. חשיבות קריאת והבנת המובא להלן הינה גבוהה, על מנת שהגולש יוכל להבין כיצד פועל האתר, מדיניות הפרטיות שלו ותנאי השימוש בו. כמו כן הדבר בעל חשיבות גבוהה על מנת שתוכל להחליט אם למסור את פרטיך במסגרת האתר אם לאו. כלל האמור להלן, חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה לקבלת שירות ו/או מידע.

החברה הינה בעלים של מאגר מידע מספר: 700062944 וכל גורם אשר מסר את פרטיו לחברה, ואישר זאת, יישמר במאגר המידע האמור. ככל שאתה מעוניין כי פרטיך יימחקו מן המאגר, אנא פנה בדוא"ל לכתובת: info@eshnav-ltd.co.il .

אנא זכור כי אם אתה נרשם לאתר או מספק אינפורמציה בכל דרך אחרת לאתר, אתה מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זהככל שבעלי האתר מעדכנים ומרחיבים את השירותים שהאתר מעניק, תקנון זה יכול להשתנות, אז אנא עיין בו מעת לעת.

מדיניות הפרטיות באתר

המידע הנאסף:

בעת ביקור באתר יכול הגולש לעשות ערב רב של דברים. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות, שירותים, מוצרים וכיו”ב.

במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי הפרטים האמורים, כולם או חלק מהם, רשאי הגולש לפנות בדוא”ל לכתובת: info@eshnav-ltd.co.il .

במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות ו/או להירשם לקבלת מידע או יצירת קשר, הגולש עשוי להתבקש לספק פרטים אישיים שלו. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, ברשת/באינטרנט, הגולש מתבקש לא למלא טופס מקוון להשארת פרטים באמצעות האתר, הגולש מוזמן/מתבקש לפנות בדוא”ל לכתובת: info@eshnav-ltd.co.il בכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם החברה, לצורך קבלת מידע נוסף. 

כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.

שירותים של רשתות חברתיות   

אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות (Social Network Services, להלן: "SNS"), שעשויים להיות משולבים עם האתר, החברה/האתר, יכולים ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם.

חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר.

יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה, מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים אלו.

 שיתוף חברים

בכפוף/בהתאם להגדרות הפרטיות שהגולש הגדיר בחשבון SNS, באפשרותו של הגולש לשלוח מייל לחבר ולשתף אותו בתוכן SNS  מסוים או בחומרים אחרים שהגולש יבחר לשתף עם אותו חבר. אם הגולש יבחר לעשות שימוש באפשרות זו של השירותים אותם מספקים באתר, הגולש מתבקש למסור את שם החבר, כתובת אינטרנט ו/או את פרטי משתמש וסיסמא של SNS של החבר.

 שימוש במידע וחשיפתו

האתר ישתמש במידע שהגולש מספק ברשת האינטרנט למטרה(ות) אותם אישר הגולש. בנוסף, בעלי האתר עשויים לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, במסגרתם יוצע לגולש מידע שבעלי האתר חושבים שהגולש עשוי לגלות בו עניין, לרבות מידע פירסומי, הצעת הטבות שונות, או לבקש את אישורו של הגולש להשתתף בסקר. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק, הגולש מוזמן/מתבקש ליצור עם החברה/עם האתר קשר בכתובת info@eshnav-ltd.co.il.

אופן/ דרכי שיתוף המידע האישי שמסר הגולש

האתר/ החברה לא ישתפו/יחלקו עם צדדי ג’ במידע האישי אותו סיפק הגולש, מלבד במקרים הבאים:

א. למטרה(ות) אותן אישר הגולש.

ב. בהסכמתו של הגולש.

ג. לצורכי מחקר ופילוח על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

ד. לכשהדבר יידרש על פי כל דין או כפי שהאתר/החברה, ימצאו לנכון, שהכרחי לעשות, על מנת להגן על החברה/על האתר או להגן על אחרים מפגיעה (כגון במקרים של: צו בית משפט, צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר החברה/האתר סבורים/חושבים/מאמינים, שמישהו גורם (או עומד/צפוי לגרום) לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר.

ה. לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית שלנו (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר) ו/או:

ו. ליידע את הגולש כאשר האתר/ החברה משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר.

בנוסף, החברה/ האתר, עשויים לשתף צדדי ג’ בחלק מהמידע האישי אותו סיפק הגולש ברשת, חברות (בין אם אותן חברות הינן בשיתוף עם החברה/ מסונפות לחברה/ קשורות/משויכות עם האתר ובין אם לאו), לרבות לצורך דיוור הצעות והטבות ייחודיות מטעמם וברור לי כי החברה לא תחשב לעניין דיוור זה ל”מפרסם”, כהגדרתו בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982.

במידה שהגולש ירצה שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלו עם צדדי ג’ כאמור, הגולש מתבקש ליצור עם האתר קשר בכתובת: info@eshnav-ltd.co.il. אם הגולש מאשר/מסכים לקבל הודעות מחברות שאינן בשיתוף משויכות/מסונפות לאתר הגולש עשוי להצטרך לתקשר עימן באופן ישיר. אם הגולש יחליט, בזמן מאוחר יותר, שאינו מעוניין יותר לקבל הודעות/ לתקשר עם חברות/צדדי ג’ כאמור, או אם ירצה הגולש לשנות מידע אותו סיפק ברשת, במקרה זה, על הגולש למסור את כל התיקונים/שינויים/התאמות למידע האישי שלו, ישירות לחברה עימה הוא מתקשר, כאשר שינויים/תיקונים/התאמות אלה, לא יקשרו בין האתר לבין אותן חברות שאינן כלולות/מקושרות עימנו/עם האתר.

אם האתר משתף מידע אישי עם חברה שאינה משוייכת ישירות לאתר, הגולש מתבקש לדרוש מאותה חברה לשמור ולהגן על המידע מסוג זה באופן שהולם את מדיניות אתר זה. מובהר כי חברות כאמור לעיל, שהינן צדדים שלישיים, אינן מצויות בשליטת האתר ו/או החברה בשום אופן ועל כן החברה אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן חברות אלו, שאינן קשורות לאתר, יעשו שימוש במידע האישי של הגולש.

האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.

מאגרי מידע ושמירה על פרטיות

בכפוף להסכמת הגולש, יצורף הגולש אל מאגר המידע של החברה והחברה תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות החברה, מידע בנוגע לזכויותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.

הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה באמצעות האתר ישמש את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לחברה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), הודעות ווטסאפ וכיוצ"ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי

לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר.

כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.

איסוף מידע על ידי גורמים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.

האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.

COOKIES (תוכנת נתוני גלישה)

כדי להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולש באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב-”cookies”, שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של הגולש. “cookies” לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת המייל (הדוא”ל) של הגולש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב-”cookie”.

האתר עושה שימוש ב-”cookies”, כתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן וההצעות שלנו באתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב-”cookies”, כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר (למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר).

כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב-”cookies”  בכדי להציע לגולש תוכניות, שירותים ומוצרים. באפשרות הגולש לדחות את ה-”cookies” באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה-”cookies” יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר. מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב-”cookies”  שלהן.

נתוני “clickstream

“Clickstream” הינו תיעוד מידע וירטואלי לגבי הפעילות האינטרנטית של הגולש. מידע זה המכונה לעתים באנגלית בשם: “clickstream data” יכול להיאסף ולהיות מאוחסן על ידי שרת של אתר אינטרנט. מידע זה יכול “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר ואפילו מידע לגבי כתובת הדוא”ל באמצעותה הגולש שולח/מקבל דוא”ל. האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

מידע נוסף או משלים (השלמת מידע)

מעת לעת, האתר משלים מידע אותו הגולש מוסר לנו יחד עם מידע ממקורות אחרים, כגון מידע המאשר/המעדכן את הכתובת של הגולש. לכן, המידע שאותו האתר משיג דרך האתר, יתכן שיהיה מעורב עם ויהיה בשימוש בשילוב עם מידע שהושג באמצעות מקורות אחרים חוץ מהאתר (online and offline).

דיונים וכלים חברתיים

האתר עשוי, מעת לעת, ליצור לעשות, להפוך את חדרי הצ’ט, הפורומים, לוחות המודעות, קבוצות הדיון והכלים החברתיים האחרים להיות זמינים עבור הגולש. כמו כן כלל האמור בתקנון זה תקף גם גבי גלישה ו/או שימוש בעמוד הפייסבוק שאליו מפנה האתר.

הגולש מתבקש לזכור, שכל מידע ו/או שיתוף אותו הוא מבצע/חושף, מציג ומעלה באזורים אלה האמורים לעיל, הופך למידע פומבי/ציבורי עבור משתמשים אחרים אשר יכולים לצפות בו וכן הופך למידע זמין לשימוש האתר.

לדוגמא, מעת לעת, האתר עשוי להשתמש בתוכן אותו כתב הגולש (לרבות בשם או כינוי שבו השתמש/פרסם הגולש), לצורך מטרות פרסומיות, בהודעות דוא”ל, בעלונים או במקומות אחרים ועל ידי שימוש באתר ו/או בחדרי הצ’ט, הפורומים, לוחות מודעות, קבוצות דיון ובכלים קהילתיים אחרים הגולש למעשה מסכים שיש באפשרותנו/באפשרות האתר לעשות כן.

על הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות רלוונטי, כאשר הוא מחליט לחשוף מידע אישי אודותיו באזורים אלו, המוזכרים לעיל, מכיוון שכל אדם/גורם (לא רק האתר) יכול לעשות שימוש במידע הפומבי שפורסם לצפייה על ידי הגולש.

מחויבות האתר לביטחון/אבטחת מידע

האתר נוקט באמצעים הפיסיים, האלקטרוניים, הניהוליים ההולמים והסבירים, כדי לשמור בבטחה את הנתונים/ המידע שנמסר על ידי הגולש ו/או שנאסף על ידי האתר, וכדי להשתמש בצורה נכונה במידע ובנתונים שהאתר אוסף מהרשת או בכלל (כולל במצב לא מקוון “offline”) וכדי לעזור למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.

כאשר המידע האישי של הגולש מועבר לגורם שאינו קשור לאתר כמובהר לעיל, במסגרת מדיניות פרטיות זו, אנו מבקשים מאותו גורם לוודא כי יהיו לו את אמצעי האבטחה המתאימים, אך האתר איננו יכולים להבטיח כי אותו גורם יעשה זאת, ולאתר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שעשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת המידע כאמור, והגולש, בקבלו הסכם זה, מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך.

משתמשים בינלאומיים

אם הגולש עושה שימוש באתר, כל המידע אותו יספק הגולש יעובד ישמר ויאוחסן בצורה בטוחה/מאובטחת בשרתי האתר שלנו ובמערכות פנימיות שלנו הממוקמות בחוות השרתים של חברת uco software development. בקבלו הסכם זה, ו/או על ידי השימוש באתר, הגולש מאשר יצוא של המידע האישי לישראל ואת האחסון והשימוש במידע באופן כמפורט לעיל, כאשר הוא מוסר לנו מידע כאמור. מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על האתר הינן כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. כל טענה ו/או תלונה תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז מרכז בלבד.

דרכי גישה והאופן בו ניתן לבצע תיקון של מידע אישי הנמסר על ידי הגולש

לצורך קבלת הוראות כיצד באפשרות הגולש לגשת למידע הזיהוי האישי שאספנו ברשת/באינטרנט, או לצורך קבלת מידע בנוגע לאפשרות לתקן שגיאות שנפלו במידע, הגולש מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת: info@eshnav-ltd.co.il  כדי להגן על פרטיות ואבטחת המידע של הגולש, האתר נוקט בצעדים משמעותיים כדי לסייע באימות זהות הגולש בטרם נאפשר מתן גישה או ביצוע של תיקונים/שינויים במידע.

הערה מיוחדת לגבי קטינים

האתר שלנו לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 13 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס.

אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 13 השיג גישה לאתר שלנו, ללא אישורו של הגולש הוא מוזמן לפנות אלינו בכתובת: info@eshnav-ltd.co.il .

 שינויים/תיקונים במדיניות זו

מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של הגולש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, האתר יבצע את השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך. המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהגולש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.

 דרכים ליצירת קשר עם האתר

ככל שיש לגולש שאלות או חששות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות הזו באפשרותו לפנות אלינו במייל לכתובת: info@eshnav-ltd.co.il .

כל הזכויות שמורות לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה. האתר הינו רכושה של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה ומוגן ע”י הוראות זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיים של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה לעניין התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים, מאגרי מידע, רשימות לקוחות וכיו”ב.

תנאי השימוש באתר

האתר בבעלות החברה, בכתובת  www.eshnav-ltd.co.il ו/או בכל האתרים הקשורים כאמור לעיל, כולל באופן קולקטיבי את התכנים הזמינים של החברה באמצעות האתר, לצורך קבלת מידע והנאה עבור הגולש. הגולש יכול לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי גישה/ כניסה וגלישה לאתר, הגולש מסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין. תנאים אלו לשימוש באתר חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהינם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.

1. הסכמת הגולש לתנאי האתר

על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש מאשר ומסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן (להלן: ”תנאי השימוש“) ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

אם הגולש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר

2גישה לאתר

א. האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד ש:

א.1. שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד.

א.2. חל איסור על הגולש להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר.

א.3. לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.

א.4. על הגולש לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונן.

ב. על מנת לקבל גישה לתכונות מסוימות באתר, יתכן שהגולש יידרש לפתוח חשבון אישי של משתמש (להלן: "החשבון"). בזמן יצירת החשבון, על הגולש לספק ולמסור מידע מדויק ומלא. על הגולש חלה האחריות הבלעדית בנוגע לפעילות המתרחשת בחשבון. כמו כן, על הגולש לשמור על אבטחת הסיסמא שלו לאתר. חל איסור על הגולש להשתמש בחשבון אחר של אדם אחר ללא הרשאה/אישור מאותו אדם/גורם. על הגולש חלה החובה ליידע את האתר באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש שאינו מורשה בחשבונו של הגולש.

על אף שהאתר ו/או החברה לא יהיו אחראים להפסדים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם לגולש על ידי כל שימוש שאינו מורשה בחשבון שנפתח על ידי הגולש, הגולש עשוי להיות אחראי להפסדים של האתר/החברה או אחרים בשל שימוש בלתי מורשה, כאמור.

ג. הגולש מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

למרות האמור לעיל, האתר מאפשר גישה למפעילים של מנוע חיפוש ציבורי להשתמש ב”עכבישים” כדי להעתיק חומרים מהאתר, למטרה יחידה שהינה יצירת אפשרות לחיפוש גלוי וזמין של חומרים, אבל לא גישה לארכיונים של חומרים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל חריגות אלו בין אם בכלליות או באופן ספציפי במקרים מסוימים.

הגולש מסכים לא לאסוף כל מידע מזהה אישי לרבות שמות של בעלי חשבונות מהאתר או להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר לכל מטרה מסחרית.

הגולש מסכים שלא לשדל/לשכנע אף משתמש של האתר למטרות מסחריות בנוגע להגשות המשתמש שלהם באתר.

ד. מבלי לפגוע מן האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מוסכם מפורשות כי החברה ו/או האתר ו/או כל מי מטעמם, אינם אחראיים על מידע המועבר על ידי הגולש באתר, ככל שישנם כאלה.

3זכויות קניין רוחני  

א. התכנים באתר, פרט לכל תוכן של הגולש (כפי שיוגדר להלן) לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, הם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של החברה.

שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.

ב. סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של החברה (כולם יקראו להלן: ”סימני המסחר“), אשר מופעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של החברה ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, וגם סימני המסחר של אחרים, שייכים לחברה במלואם. אין לראות ששום תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה בישירה או משתמעת או בדרך אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לחברה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הגולש לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

ג. גם האתר וגם תוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (“AS IS”), לצורכי מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר והתוכן.

הגולש מסכים לא לעשות שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה של משתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש “מוריד” או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של החברה ו/או של כל צד ג’, כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.

הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של החברה באתר או להפעיל תכונות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.

החברה אינה מציגה כל אחריות, במפורש או במשתמע בנוגע/בקשר לאתר או לכל תוכנה נלווית לרבות התוכן והפעילות/המטרות שלהם.

4. שליחות/הגשות/פרסומים/תוכן של משתמשים באתר

א. האתר עשוי, בזמן זה ו/או בעתיד, לאפשר הגשה של תוכן או להנגיש תקשורת ו/או אמצעים אחרים שהונגשו על ידי  הגולש באתר או על ידי משתמשים אחרים (להלן: ”הנגשות באתר” או “תכנים שאופשרו באתר“) וכן את האירוח, השיתוף ו/או הפרסום של הגשות אלו ותוכנם. על הגולש להבין שבין אם תכנים שאופשרו באתר מפורסמים/מופצים ובין אם לאו, האתר אינו מבטיח ו/או מחויב לכל שמירה על סודיות בנוגע לכל סוג של תכנים שאופשרו באתר.

ב. לאתר יש את הזכות, אבל לא את החובה לערוך, לשנות, למחוק ולהסיר תכנים שאופשרו באתר. על הגולש תחול האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתוצאות הנובעות מפרסום או משלוח או תכנים כאמור.

בכל הקשור  להנגשות באתר שמתבצעות על ידי הגולש, הגולש מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

ב.1. בידי הגולש מצויים כלל הרישיונות המתאימים, הזכויות, ההסכמות וההרשאות המתאימות להשתמש באתר, בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות קניין רוחני אחרת, אשר רלוונטיים לתכנים שאופשרו באתר על ידי הגולש, באופן שיאפשר שימוש בתכנים אלה כפי שהוגדר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש לעיל ולהלן.

ב.2. הגולש מתחייב בזאת כי קיבל לידיו כתב שחרור ו/או אישור של כל אדם, אשר מאפשר פרסום תכנים שאופשרו באתר, לרבות כתב אישור/שחרור להשתמש בשם וזיהוי של כל פרט בכל הגשה של משתמש אחר או בכל שימוש בדמותו של כל אדם למטרת פרסום/הפצת/העלאת תכנים שאופשרו באתר, באופן שהוגדר במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ג. הפיץ/העלה/פרסם הגולש תכנים שאופשרו באתר, הגולש למעשה מאשר בזאת לאתר, באופן עולמי ולא בלעדי, ללא תמלוגים או תשלום, רישוי (משני) להשתמש, לשחזר, להפיץ להכין עבודות נגזרות ולהציג את התוכן בהקשר של החברה (ויורשיה ככל שיש כאלה), העסק, לרבות אך לא רק, לקידום של כל חלק מהאתר (לפיכך, גם עבודות נגזרות), בכל מדיה, פורמט ובכל ערוצי התקשורת של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה.

ד. הגולש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת, שלא:

ד.1. להעלות/להפיץ/לפרסם (להלן: “להעלות“) חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או בדרך אחרת, כפוף לזכויות יוצרים של צד שלישי, לרבות זכויות פרטיות, זכויות פרסום (להלן: “התכנים”), אלא אם כן הגולש הינו הבעלים של התכנים, או שיש בידו הרשאה מהבעלים החוקיים של התכנים, לפרסם את התכנים ולהעניק לחברה/לאתר את כל הרישיונות בנוגע לזכויות שהוענקו בתקנון זה, לרבות מוסיקה מדגמית.

ד.2. לפרסם שקרים או מצג שווא שעלולים לגרות נזק לחברה/לאתר ו/או לכל גורם הקשור אליהם, או לכל צד שלישי אחר.

ד.3. להגיש/להציג/לפרסם חומר שאינו חוקי, שקרי, מאיים, פורנוגרפי, פוגעני, מטריד, מלא שנאה, גזעני או פוגע אתני או חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית שעשויה להטיל חובה אזרחית, חומר המפר כל חוק או שאינו הולם בכל דרך אחרת.

ד.4. הודעות פרסומיות או הצעות או בקשות של עסקים.

ד.5. להתחזות לאדם אחר.

ה. החברה/האתר אינם מאשרים כל הגשה/פרסום של גולש/משתמש או כל דעה, המלצה, עצה, המובעים באתר והם מתנערים מכל אחריות הנוגעת לתוכן של המשתמשים. החברה אינה מאשרת/מאפשרת במודע הפרה של זכויות יוצרים/קניין רוחני, באתר שלה והיא תסיר כל תוכן והגשות או פרסומים של גולשים/ משתמשים מהאתר אם ימצא שהתוכן מפר זכויות אלו של כל גורם אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן והגשות ופרסומים של גולשים/משתמשים ללא כל הודעה מוקדמת. החברה גם תביא לידי סיום את אפשרות הגישה לאתר של גולש אם אותו גולש נחוש בדעתו להפר את החוק שוב ושוב (להיות עבריין מועד). החברה גם שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם תוכן או הגשה או פרסום או העלאה של גולש הולם את תנאי שימוש אלו בכל הנוגע גם להפרות באופן כללי, הפרות בנושא זכויות יוצרים, הפרות של קניין רוחני לרבות אך לא רק הפרות כגון: חומר מגונה או משמיץ או תכנים בעלי אורך מוגזם.

החברה עשויה להסיר פרסום, העלאת, הפצת, הגשת תכנים (להלן: “העלאה“) או להביא לידי סיום את גישתו של הגולש לאתר, במידה שפעל בניגוד לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, בכל זמן, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.  אם הגולש הינו בעלים של זכות יוצרים או סוכן/נציג של אותה זכות והוא מאמין כי כל פרסום/הגשה של גולש/משתמש אחר מפר את הזכויות יוצרים שלו, באפשרות הגולש להגיש הודעה בהתאם לנוהל הודעה והסרה, בצירוף הפרטים הבאים בכתב:

ו.1. חתימה פיסית או חתימה אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה.

ו.2. זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים, הנטענת כזו שהופרה או ככל שמדובר במספר רב של עבודות המוגנות בזכויות יוצרים באתר אינטרנט יחיד אליהן מתייחסת ההודעה –  רשימה מייצגת של עבודות אלו באתר זה.

ו.3. זיהוי של החומרים המוגנים בזכויות אשר נטען לגביהן שהופרו/הנתונים להפרה, שיש להסיר או לגשת אליהם כדי לספק/לאפשר באופן סביר גישה לספק שירות כדי את לאתר את החומרים.

ו.4. לספק מידע מספיק וסביר כדי לאפשר לספק שירות ליצור עם הגולש קשר כגון: כתובת, מספר טלפון ואם יש כתובת דוא”ל זמינה.

ו.5. הצהרה שהגולש מאמין, בתום לב, שהשימוש בחומר אינו נעשה באופן מורשה על ידי הבעלים של הזכות המוגנת בזכויות יוצרים, או על ידי הסוכן/הנציג שלה או על פי חוק.

ו.6. הצהרה של הגולש, שהמידע בהודעה הוא מדויק והוא מצהיר אך ורק את האמת שהוא מורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכות יוצרים בלעדית שהופרה, לכאורה.

נציג החברה באתר בנושא זכויות יוצרים, המוסמך לקבל הודעות של תלונות בנוגע להפרת זכויות יוצרים הינו מנהל האתר וניתן ליצור עמו קשר בכתובתinfo@eshnav-ltd.co.il  רק בנוגע לזכויות יוצרים.

כל הערה, בקשה, בנוגע לתמיכה טכנית והתקשרות בנוגע לנושאים אחרים יש להפנות לספק השירות/לשירות לקוחות של האתר באמצעות או בכתובת: info@eshnav-ltd.co.il .

בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שאם לא יתלונן בנוגע להפרת זכויות שלו או של מי מטעמו או של מי שאותו הוא מייצג, באופן ובאמצעים המפורטים בסעיפי ו.1 עד ו.6 לעיל, לא תהיה ההודעה לגבי הפרת זכויות היוצרים תהיה תקפה.

ז. בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שכאשר הוא משתמש באתר, הוא עלול להיחשף להעלאות/פרסומים/תכנים של משתמשים ממגוון מקורות והחברה ו/או כל מי מטעמה אינה אחרית על דיוק, בטחון השימוש, זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לתכנים/פרסומים כאמור. כמו כן בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן/ העלאות/ פרסומים של משתמשים שאינם מדויקים, שהינם פוגעניים, מגונים, יוצרים התנגדות ועל כן הגולש מסכים לוותר על כל זכות משפטית או על סעדים שיש או שעשויים להיות לגולש נגד החברה/ האתר ו/א וכל  מי הקשור אליהם, וכן מסכים לשפות את בעליו/מפעיליו/שותפיו ובעלי רישיונות באופן בלתי מזיק בצורה המלאה המותרת על פי החוק בכל הנוגע לגלישה של הגולש באתר.

ח. החברה מאפשרת לגולש לבצע “קישור” לחומרים המצויים באתר לצרכים/מטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל הבט/אספקט של האתר בכל עת, דבר שעלול ליצור איבוד של חומר(ים) שפורסם(ו) באתר על ידי הגולש.

5קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

לנוחות הגולש, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הגולש ליצור קשר ו/או “להוריד” חומרה או תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים מעין אלו של צדדים שלישיים ותוכן או חומרה מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות /מקושרות/מאוגדות/מסונפות/כלולות עם החברה שהינה עצמאית. החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, אינה תומכת או מייצגת או אחראית בנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא נצפה/נערכה סקירה של התוכן/ החומרה באתרים אלו. לחברה אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן מדיניות הפרטיות או ההתנהלות באתרים של צדדים שלישיים. בנוסף, החברה אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרים של צדדים שלישיים.

לכן, החברה אינה מייצגת/אינה מתחייבת לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרים של צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים ובנוסף החברה אינה בהכרח תומכת באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.

על ידי שימוש באתר, הגולש משחרר/מוותר באופן מפורש את החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, מכל אחריות שעלולה לקום/להיווצר/לעמוד/ לצמוח  לו לגולש מגלישתו באתר כלשהו של צד שלישי.

בהתאם לכך, האתר ממליץ לגולש להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו.

6הצהרת והגבלת אחריות

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, לא החברה וגם לא חברות ו/או גורמים בשיתוף עמה ו/או כל גורם הקשור אליה בכל צורה שהיא, לרבות עובדיה, סוכניה, צדדים שלישיים, ספקי תוכן, זכיינים, בעלי רישיונות (כולם יקראו ביחד להלן: ”צדדי החברה“), אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות. כמו כן צדדי החברה אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר, מכל מין וסוג שהוא, או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.

האתר מסופק “AS IS”, כמות שהוא, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.

הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה שעלולים לנבוע/להיגרם בגין כל כשלון בביצוע, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי/עיכוב בתקשורת/בשידור, וירוס מחשב, כשל של התקשורת הקווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים/תוצאות הפרה בגין חוזה או שימוש ברישומים, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מאשר ומסכים מפורשות לכך שהחברה ו/או כל גורם הקשור אליה, לא תישא באחריות בגין ההתנהגות הפוגענית או הבלתי חוקית של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים ושהסיכון לפגיעה מכל הנאמר לעיל מוטלת לחלוטין על הגולש.

בשום מקרה, החברה או צדדי החברה או כל אדם/ישות המעורבים ביצירת/הפקת או הפצת האתר לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר. הגולש מאשר שהוראות פסקה זו/סעיף זה, מתייחסות/ישימות/ יחולו על כל האתר והתוכן של האתר.

בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, החברה וצדדי החברה לא ישאו באחריות, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן בנוגע לכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים. לא יהיו אחראים לגבי האותנטיות של המידע באתר או לכל עיכוב או הפרעה בשידור וכן במסירת המידע לגולש או לכל טענה ו/או נזק ו/או הפסד שעלולים להיווצר/ להיגרם כתוצאה מכך. אף צד מצדדי החברה, לא ישא באחריות לכל תלונה/טענה/תביעה של צד שלישי או לגבי הפסדים מכל סוג, לרבות אך לא רק, איבוד/הפסדי רווחים, פיצויים עונשיים או הפסדים תוצאתיים.

מעת לעת, יתאפשר לגולשים באתר להנות מהטבות שונות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הספקים"). התקשרותו של הגולש עם אותם ספקים בכפוף לקבלת ההטבה באתר החברה הינה באחריות המלאה והבלעדית של הגולש. בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות למתן השירותים כאמור ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם אותם ספקים והגולש פוטר בזה את החברה מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

7פיצוי  

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את החברה, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/סוכנים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

א.      מהשימוש של הגולש באתר ומהגישה לאתר.

ב.      הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש.

ג.        כאשר הגולש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

ד.      בגין כל טענה שאחד או יותר מהתכנים ו/או ההעלאות של הגולש באתר גרם נזק לצד שלישי.

ה.      הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של הגולש באתר.

8היכולת לקבל את תנאי השימוש או היכולת לאשר/להסכים לתנאי השימוש

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין האתר/החברה לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הורים או אפוטרופוס חוקי והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 12, כיוון שהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12. אם הגולש הינו מתחת לגיל 12 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או משמורן/אפטרופוס.

9.מדיניות פרטיות

החברה מודעת לכך ששמירה על הפרטיות לגבי המידע האישי של הגולש חשובה לגולש ולכן החברה קבעה את מדיניות הפרטיות בנוגע לשימוש במידע המופיעה באתר והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (המהווה, כאמור, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם יחד).

10העברת זכויות

תנאי שימוש אלו וכל הזכויות והרישיונות המוענקים בהסכם כמפורט להלן אינם ניתנים להעברה על ידי הגולש אבל יכולים להיות מועברים על ידי החברה, ללא כל הגבלה.

11כללי

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר במפורש לכך שהוא מודע ומסכים כי:

א.      האתר של החברה מקום מושבו בסיסו היחיד הינו בישראל.

ב.      האתר יחשב אתר פסיבי שאינו יכול להצמיח שיפוט אישי/ דין אישי כלפי החברה בין אם ספציפי או כללי בשיפוט אחר מאשר במדינת ישראל.

תנאי שימוש אלו, יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט – כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות וכל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי החברה ו/או כל גורם הקשור אליה באתר יהוו את מלוא ההסכם בין הגולש לבין החברה ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או האתר (להלן: “ההסכם“).

אם הוראה מסוימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.

שום ויתור של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסוימת מההסכם לא תחשב כוויתור על הזכות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי השימוש, מעת לעת ולגבי כל שינוי.

השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.

כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.