מדריך בדיקת נגישות לרישוי עסק

 
בדיקת נגישות לרישוי העסק? בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לכן בתי העסק נדרשים להראות – במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו – כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

דברי הסבר של הנציבות על הנגישות ברישוי עסקים: מידע נגישות ברישוי עסקים.

תהליך הנגשת בית העסק

1. על בעל העסק לפנות למורשה נגישות מתו"ס ושירות לביצוע בדיקת העסק. רשימות המורשים שהוסמכו על ידי משרד הכלכלה נמצאות באתר משרד הכלכלה.

2. מורשה הנגישות שביצע את הבדיקה בעסק יעביר את כל הטפסים הנדרשים לאגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה. ראה טפסים נדרשים תחת הוראות נגישות למורשי נגישות באתר מרכז המידע לנגישות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

3. לאחר קבלת כל מסמכי הנגישות הנדרשים, תתבצע בדיקת נגישות על ידי מורשה נגישות מטעם אגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה, ודו"ח יועבר אל בעל העסק.

4. על בעל העסק לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי בדיקת הנגישות שבוצעה מטעמו, ועל פי דרישות נוספות ממורשה הנגישות של אגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה ככל שיהיו.

5. ביצוע התאמות הנגישות עד למועדים המירביים שנקבעו בחוק מהווה תנאי לקבלת רישיון עסק.

6. בעסקים שהיו קיימים לפני כניסת התקנות, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני עד להסדרת הנגישות וככל שיידרש במקרים חריגים להאריך את תקופתו.

שירותי הנגישות של אשנב יספקו לך את כל הפתרונות הדרושים לך למען יישום תקנות הנגישות. השירותים שלנו כוללים סקרי נגישות, כתיבת נהלים לנגישות השירות, הדרכות עובדים, הנגשת אתר אינטרנט הנדרש עד אוקטובר 2017 ועוד – ויאפשרו לך לקבל את כל אישורי הנגישות הדרושים על פי חוק לרבות רישוי עסק. התהליך מתבצע בהובלתן ופיקוחן של מורשות נגישות השירות של חברת אשנב, בעלות ניסיון מוכח בתחום לרבות ייעוץ למשרדים ממשלתיים וליווי גופים גדולים, ומוניטין שהולך לפניהן.

 באשנב ניתן לקבל את מלוא הקשת של שירותי הנגישות, הכוללים שני תחומים מרכזיים:

1. מתו"ס – מבנה, תשתית וסביבה

2. שירות – אביזרי עזר, טפסים, אתר אינטרנט, הדרכת עובדים לאספקת שירותים באופן נגיש, ועוד.

ניתן לצרוך את כל אחד מהשירותים שלנו בנפרד, או את המסלול המלא שכולל סקר נגישות שירות, ליווי בהטמעת השינויים הנדרשים על פי הסקר, והנפקת האישורים הנדרשים על פי חוק בחתימה של מורשה נגישות שירות.

התהליך שלנו מקצועי, הוגן ויעיל ויאפשר לך לישון בשקט בלילה, בידיעה שהנך עומד בכל תקנות הנגישות, מספק את השירותים שלך באופן נגיש ומותאם לכל אוכלוסיית ישראל – ואף לוקח חלק קטן אך חשוב במהפכת הנגישות, שהופכת את החברה בישראל לטובה ושוויונית יותר.

הידעת?

בכל בקשה לרישיון עסק חדש או חידוש רישיון עסק, חוות דעת ואישור של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות מתו"ס מהווה תנאי.

בעת הגשת  בקשה למימון המדינה להתאמות הנגישות לעובד, יש צורך באישור על כך שההתאמה שבוצעה מותקנת, בטיחותית ומשרתת את האדם ומתאימה לצרכיו. אישור זה יכול להינתן על ידי מורשה נגישות מתו"ס.